Algemene Ledenvergadering woensdag 29 januari 2020

De algemene ledenvergadering is woensdag 29 januari.
Aanvang 20.00 uur in het clubhuis van TC Boekel.
Alle leden zijn van harte welkom.
Hieronder staat de agenda.

Agenda.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2019
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Gerda Bergmans en Maarten Kersten
Rob van Boxmeer wordt voorgedragen als penningmeester
5. Financiën
a. Verslag van de penningmeester
b. Vaststellen contributie 2020
c. Begroting 2020
6. Verslag van de kascommissie
7. Verantwoording verbouw/nieuwbouw clubhuis
8. Voorstellen vertrouwenspersonen
9. Verslag technische commissie
10. Verslag jeugdcommissie
11. Verslag kantinecommissie
12. Verslag onderhoudscommissie
13. Verslag sponsorcommissie
14. Rondvraag
15. Sluiting

Nieuws overzicht